DM-GAN: Dynamic Memory Generative Adversarial Networks for Text-to-image Synthesis.

Mingfeng Zhu, Pingbo Pan, Wei Chen, Yi Yang.

 IEEE CVPR , 2019. [PDF]

Semantics-Space-Time Cube: A Conceptual Framework for Systematic Analysis of Texts in Space and Time.

Jie Li, Siming Chen, Wei Chen, Gennady Andrienko, Natalia Andrienko.

 IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics , 2019. [PDF]

location2vec: a situation-aware representation for visual exploration of urban locations.

Minfeng Zhu, Wei Chen, Jiazhi Xia, Yuxin Ma, Yankong Zhang, Yuetong Luo, Zhaosong Huang, Liangjun Liu.

 IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems , 2019. [PDF]

Urban Structure Accessibility Modeling and Visualization for Joint Spatiotemporal Constraints.

Farah Kamw, Shamal AL-Dohuki, Ye Zhao, Thomas Eynon, David Sheets, Jing Yang, Xinyue Ye, and Wei Chen.

 IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems , 2019. [PDF]

Exploring the Sensitivity of Choropleths under Attribute Uncertainty.

Zhaosong Huang, Yafeng Lu, Elizabeth A. Mack, Wei Chen, and Ross Maciejewski.

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics. [PDF][Video][Code]

A User Study on the Capability of Three Geo-based Features in Analyzing and Locating Trajectories.

Xumeng Wang, Tianlong Gu, Xiaonan Luo, Xiwen Cai, Tianyi Lao, Wenlong Chen, Yingcai Wu, Jinhui Yu and Wei Chen.

IEEE Transactions ITS, 2019. [PDF]

ScatterNet: A Deep Subjective Similarity Model for Visual Analysis of Scatterplots.

Yuxin Ma, Anthony K. H. Tung, Wei Wang, Xiang Gao, Zhigeng Pan, Wei Chen.

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2019. [PDF]

Structure-Based Suggestive Exploration: A New Approach for Effective Exploration of Large Networks.

Wei Chen, Fangzhou Guo, Dongming Han, Jiacheng Pan, Xiaotao Nie, Jiazhi Xia, Xiaolong Zhang.

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Special issue on IEEE VAST 2018), 2019. [PDF]

GraphProtector: A Visual Interface for Employing and Assessing Multiple Privacy Preserving Graph Algorithms.

Xumeng Wang, Wei Chen, Jia-Kai Chou, Chris Bryan, Huihua Guan, Wenlong Chen, Rusheng Pan, Kwan-Liu Ma.

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Special issue on IEEE VAST 2018), 2019. [PDF]

ForVizor: Visualizing Spatio-Temporal Team Formations in Soccer.

Yingcai Wu, Xiao Xie, Jiachen Wang,Dazhen Deng, Hongye Liang, Hui Zhang,Shoubin Cheng, Wei Chen.

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Special issue on IEEE VAST 2018), 2019. [PDF]

Visual Abstraction of Large Scale Geospatial Origin-Destination Movement Data.

Zhiguang Zhou, Linhao Meng, Cheng Tang, Ying Zhao, Zhiyong Guo, Miaoxin Hu, Wei Chen.

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Special issue on IEEE VAST 2018), 2019. [PDF]

Evaluating Multi-Dimensional Visualizations for Understanding Fuzzy Clusters.

Ying Zhao, Feng Luo, Minghui Chen, Yingchao Wang, Jiazhi Xia, Fangfang Zhou, Yunhai Wang, Yi Chen, Wei Chen.

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Special issue on IEEE VAST 2018), 2019. [PDF]

Structuring Mobility Transition with An Adaptive Graph Representation.

Tianlong Gu, Minfeng Zhu, Wei Chen, Zhaosong Huang, Ross Maciejewski, Liang Chang.

IEEE Transactions on Computational Social Systems, accepted, 2018. [PDF] [Video]

Visual Exploration of Air Quality Data with A Time-Correlation Partitioning Tree Based on Information Theory.

Fangzhou Guo, Tianlong Gu,Wei Chen, FeiranWu, Qi Wang, Lei Shi, and Huamin Qu.

ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems. accepted (April 2018). [PDF] [Video]

ECharts: A Declarative Framework for Rapid Construction of Web-based Visualization

Deqing Li, Honghui Mei, Yi Shen, Shuang Su, Wenli Zhang, Junting Wang, Ming Zu, Wei Chen.

Visual Informatics, 2018. [PDF]

RelationLines: Visual Reasoning of Egocentric Relations from Heterogeneous Urban Data

Wei Chen, Jing Xia, Xumeng Wang, Yi Wang, Jun Chen, Tianlong Gu.

ACM Transactions on Intelligent Systems Technology, 2018, accepted. [PDF]

VAUD: A Visual Analysis Approach for Exploring Spatio-Temporal Urban Data

Wei Chen, Zhaosong Huang, Feiran Wu, Minfeng Zhu, Huihua Guan, and Ross Maciejewski.

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2018, accepted. [PDF]

Cluster-based Visual Abstraction for Multivariate Scatterplots

Hongsen Liao, Yingcai Wu, Li Chen and Wei Chen.

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2018. Accepted. [PDF]

A Utility-aware Visual Approach for Anonymizing Multi-attribute Tabular Data

Xumeng Wang, Jia-Kai Chou, Wei Chen, Huihua Guan, Wenlong Chen, Tianyi Lao, and Kwan-Liu Ma.

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Special issue on IEEE VAST 2017), 2018. Accepted. [PDF]

LDSScanner: Exploratory Analysis of Low-Dimensional Structures in High-Dimensional Datasets

Jiazhi Xia, Fenjin Ye, Wei Chen, Yusi Wang, Weifeng Chen, Yuxin Ma, and Anthony K.H. Tung.

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Special issue on IEEE VAST 2017), 2018. Accepted. [PDF]

Adaptively Exploring Population Mobility Patterns in Flow Visualization

Fei Wang, Wei Chen, Ye Zhao, Tianyu Gu, Siyuan Gao, and Hujun Bao.

IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, Accepted, 2017. [PDF]

Visual Analytics of Mobility and Transportation: State of the Art and Further Research Directions.

Gennady Andrienko, Natalia Andrienko, Wei Chen, Ross Maciejewski, Ye Zhao.

IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. 2017. [PDF]

ViDX: Visual Diagnostics of Assembly Line Performance in Smart Factories.

Panpan Xu, Honghui Mei, Liu Ren, Wei Chen.

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Special issue on IEEE VAST), 2016. Accepted. [PDF]

SemanticTraj: A New Approach to Interacting with Massive Taxi Trajectories.

Shamal AL-Dohuki, Farah Kamw, Ye Zhao, Jing Yang, Chao Ma,Yingyu Wu, Xinyue Ye, Fei Wang, Xin Li, Wei Chen.

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Special issue on IEEE VAST), 2016. Accepted. [PDF]

GameFlow: Narrative Visualization of NBA Basketball Games.

Wei Chen, Tianyi Lao, Jing Xia, Xinxin Huang, Biao Zhu, Wanqi Hu, Huihua Guan.

IEEE Transactions on Multimedia 2016, 18(11): 2247 – 2256. [PDF]

DimScanner: A Relation-based Visual Exploration Approach Towards Data Dimension Inspection.

Jing Xia, Wei Chen, Yumeng Hou, Xinxin Huang, Wanqi Hu, David S.Ebert.

IEEE VAST (VIS), 2016. Accepted. [PDF]

Visualizing Rank Time Series of Wikipedia Top Viewed Pages.

Jing Xia, Yumeng Hou, Victor Chen, Cheryl Qian, David S. Ebert, Wei Chen.

IEEE CG&A, 2016. Accepted. [PDF]

Visual Analysis of Cloud Computing Performance Using Behavioral Lines.

Chris Muelder, Biao Zhu, Wei Chen, Hongxin Zhang, Kwan-Liu Ma.

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2016. Accepted. [PDF]

Big Data in Social Transportation.

Xinhu Zheng, Wei Chen, Pu Wang, Dayong Shen, Songhang Chen, Xiao Wang, Qingpeng Zhang, Liuqin Yang.

IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2015. To appear. [PDF]

A Visual Voting Framework for Weather Forecast Calibration.

Hongsen Liao, Li Chen, Yingcai Wu, Yunhai Wang, Huizhang, Wei Chen.

IEEE Visualization (Conference Track for Scientific Visualization) 2015. [PDF]

Mobility Viewer: A Eulerian Approach for Studying Urban Crowd Flow.

Yuxin Ma, Tao Lin, Zhendong Cao, Chen Li, Fei Wang, Wei Chen.

IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2015. Accepted. [PDF]

ShotVis: Smartphone-based Visualization of OCR Information from Images.

Biao Zhu, Hongxin Zhang, Wei Chen, Feng Xia, Ross Maciejewski.

ACM Transactions on Multimedia Computing Communications and Applications, 2015. To appear. [PDF] [Video]

A Survey on Traffic Visualization.

Wei Chen, Fangzhou Guo, Feiyue Wang.

IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2015. To appear. [PDF]

JF-Cut: A Parallel Graph Cut Approach for Large-scale Data.

Yi Peng, Li Chen, Fang-Xin Ou-Yang, Wei Chen and Jun-Hai Yong.

IEEE Transactions on Image Processing (IEEE TIP), 2015. [PDF]

Uncertainty-aware Multidimensional Ensemble Data Visualization and Exploration.

Haidong Chen, Song Zhang, Wei Chen, Honghui Mei, Jiawei Zhang, Huamin Qu.

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics , 2015, To appear. [PDF] [Video]

Visual Abstraction and Exploration of Multi-class Scatterplots.

Haidong Chen, Wei Chen, Honghui Mei, Zhiqi Liu, Kun Zhou, Weifeng Chen, Wentao Gu, Kwan-Liu Ma.

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (IEEE VAST 2014), 2014. [PDF] [Video] [Slide]

VAET: A Visual Analytics Approach for E-transactions Time-series.

Cong Xie, Wei Chen, Xinxin Huang, Yueqi Hu, Scott Barlowe, Jing Yang.

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (IEEE VAST 2014), 2014. [PDF] [Video] [Slide]

A Visual Reasoning Approach for Data-driven Transport Assessment on Urban Road.

Fei Wang, Wei Chen, Feiran Wu, Ye Zhao, Han Hong, Tianyu Gu, Long Wang, Ronghua Liang, Hujun Bao.

IEEE VAST 2014. [PDF] [Video] [Slide]

BoundarySeer: Visual Analysis of 2D Boundary Changes.

Wenchao Wu, Yixian Zheng, Huamin Qu, Wei Chen, Eduard Groeller, Lionel Ni.

IEEE VAST 2014. [PDF] [Video]

Automatic Shader Simplification using Surface Signal Approximation.

Rui Wang, Hujun Bao, Karla Bala, Xianjin Yang, Yazhen Yuan, Wei Chen.

ACM Transactions (Special Issues of ACM SIGGRAPH ASIA), 2014. [PDF]

Image-space LIC for Surface Flow Visualization.

Jin Huang, Zherong Pan, Guoning Chen, Wei Chen, Hujun Bao.

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 19(9), 2013:1476-1487. [PDF]

RankExplorer: Visualization of Ranking Changes in Large Time Series Data.

Conglei Shi, Weiwei Cui, Shixia Liu, Panpan Xu, Wei Chen, and Huamin Qu.

InIEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Proceedings Visualization / Information Visualization 2012), Vol. 18(6), Nov.-Dec. 2012. [PDF]

An Efficient Direct Volume Rendering Algorithm for Dichromats.

Weifeng Chen, Wei Chen, Hujun Bao.

In IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Proceedings Visualization / Information Visualization 2011), Vol. 17(6), Nov.-Dec. 2011. [PDF] [Video]

Efficient Volume Exploration with Gaussian Mixture Model.

Yunhai Wang, Wei Chen, Jian Zhang, Tingxing Dong, Guihua Shan, Xuebin Chi.

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics , 2011. [PDF] [Video]

Real-Time Shape Illustration Using Laplacian Lines.

Long Zhang, Ying He, Jiazhi Xia, Xuexiang Xie, Wei Chen.

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics , 2010. [PDF] [Video]

A Novel Interface for Interactive Exploration of DTI Fibers.

Wei Chen, Zi’ang Ding, Song Zhang, Anna MacKay-Brandt, Stephen Correia, Huamin Qu, John Allen Crow, David F. Tate, Zhicheng Yan, Qunsheng Peng.

In IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Proceedings Visualization / Information Visualization 2009), Vol. 15(6), 2009. [PDF] [Video.1] [Video.2] [Video.3] [Video.4] [Video.5] [Video.6]

Volume Illustration of Muscle from Diffusion Tensor Images.

Wei Chen, Zhicheng Yan, Song Zhang, John Allen Crow, David S. Ebert, R. McLaughlin, K. Mullins, R. Cooper, Zi’ang Ding, Jun Liao.

In IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics. (Proceedings Visualization / Information Visualization 2009), Vol. 15(6), 2009. [PDF] [Video]

Structuring Feature Space: A Non-Parametric Method for Volumetric Transfer Function Generation.

Ross Maciejewski, Insoo Wu, Wei Chen, David S. Ebert.

In IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics. (Proceedings Visualization / Information Visualization 2009), Vol. 15(6), 2009. [PDF] [Video]

Perception-Based Transparency Optimization for Direct Volume Rendering.

Ming-Yuen Chan, Yingcai Wu, Wai-Ho Mak, Wei Chen, Huamin Qu.

In IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Proceedings Visualization / Information Visualization 2009),Vol. 15(6), 2009. [PDF] [Video.1] [Video.2] [Video.3] [Video.4] [Video.5] [Video.6]

Hardware Accelerated Adaptive EWA Volume Splatting.

Wei Chen, Liu Ren, Matthias Zwicker, Hanspter Pfister.

In Proceedings of IEEE Visualization, Austin, USA. pp.67-74,October.2004. [PDF] [Video.1] [Video.2]

For full paper list, please refer to http://www.cad.zju.edu.cn/home/chenwei/

 

分享到:

Comments are closed.