Books


Application Basics for Computer Graphics

Qunsheng Peng,
Xiaogang Jin, Huagen Wan, Jieqing Feng

Science Press, 2009.3 (Courseware for the textbook)

Fundamental Principles for Computer Animation

Hujun Bao, Xiaogang Jin, Qunsheng Peng

Zhejiang University Press, 2000.12
 

Fundamental Algorithms for Realistic Image Synthesis

Qunsheng Peng, Hujun Bao, Xiaogang Jin

Science Press, 1999.6
 

Selected International Papers


Deformable 3D Gaussians for High-fidelity Monocular Dynamic Scene Reconstruction

Ziyi Yang, Xinyu Gao, Wen Zhou, Shaohui Jiao, Yuqing Zhang, Xiaogang Jin

2024 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2024) (Top-rated), June 17-21, 2024[Project page]

arXiv preprint arXiv:2309.13101 (Submitted on 22 Sep 2023 (v1))


A Bio-inspired Model for Bee Simulations

Qiang Chen, Wenxiu Guo, Yuming Fang, Yang Tong, Tingsong Lu, Xiaogang Jin, Zhigang Deng

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, IEEE Computer Society, 2024, 30 (Accepted). [Project page]


Enhancing the Authenticity of Rendered Portraits with Identity-Consistent Transfer Learning

Luyuan Wang, Yiqian Wu, Yongliang Yang, Chen Liu, Xiaogang Jin

arXiv preprint arXiv:2310.04194 [Project page]


Octree-based Hierarchical Sampling Optimization for the Volumetric Super-resolution

Xinjie Wang, Maoquan Sun, Yundong Guo, Chunxin Yuan, Xiang Sun, Zhiqiang Wei, Xiaogang Jin

Journal of Computational Physics, 2024, 502: 112804.


A General Implicit Framework for Fast NeRF Composition and Rendering

Xinyu Gao, Ziyi Yang, Yunlu Zhao, Yuxiang Sun, Xiaogang Jin, Changqing Zou

The 38th Annual AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2024), pp. 1833-1841, February 20-27, 2024, Vancouver, Canada. [Project page]


SocialCVAE: Predicting Pedestrian Trajectory via Interaction Conditioned Latents

Wei Xiang, Haoteng Yin, He Wang, Xiaogang Jin

The 38th Annual AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2024), pp. 6216-6224, February 20-27, 2024, Vancouver, Canada.  [Project page]


Texture Atlas Compression Based on Repeated Content Removal

Yuzhe Luo, Xiaogang Jin, Zherong Pan, Kui Wu, Qilong Kou, Xiajun Yang, Xifeng Gao

Proceedings of Siggraph Asia'2023, Article No.: 52, Pages 1-11, Sydney, Australia, 12-15 December, 2023. [Project page]


A Locality-Based Neural Solver for Optical Motion Capture

Xiaoyu Pan, Bowen Zheng, Xinwei Jiang, Guanglong Xu, Xianli Gu, Jingxiang Li, Qilong Kou, He Wang, Tianjia Shao, Kun Zhou, Xiaogang Jin

Proceedings of Siggraph Asia'2023, Article No.: 117, pp 1–11, Sydney, Australia, 12-15 December, 2023. [Project page]


LPFF: A Portrait Dataset for Face Generators Across Large Poses

 Yiqian Wu, Jing Zhang, Hongbo Fu, Xiaogang Jin

IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV 2023), France, October 2-3, pp. 20327-20337, 2023 [Project page]


Model-based Crowd Behaviors in Human-solution Space

Wei Xiang, He Wang, Yuqing Zhang, Milo K. Yip and Xiaogang Jin

Computer Graphics Forum, 2023, 42(6): e14919. [Project page]


RSMT: Real-time Stylized Motion Transition for Characters

Xiangjun Tang, Linjun Wu, He Wang, Bo Hu, Xu Gong, Yuchen Liao, Songnan Li, Qilong Kou, Xiaogang Jin

Proceedings of Siggraph'2023, Los Angeles, 6-10 August, 2023, Article No.: 38, Pages 1–10. [Project page]


Deep Real-time Volumetric Rendering Using Multi-feature Fusion

Jinkai Hu, Chengzhong Yu, Hongli Liu, Ling-qi Yan, Yiqian Wu, Xiaogang Jin

Proceedings of Siggraph'2023, Los Angeles, 6-10 August, 2023, Article No.: 61, Pages 1–10. [Project page]


MNSS: Neural Supersampling Framework for Real-Time Rendering on Mobile Devices

Sipeng Yang, Yunlu Zhao, Yuzhe Luo, He Wang, Hongyu Sun, Chen Li, Binghuang Cai, Xiaogang Jin

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, IEEE Computer Society, 2023, 29 (Accepted). [Project page]


MobileSky: Real-time Sky Replacement for Mobile AR

Xinjie Wang, Qingxuan Lv, Guo Chen, Jing Zhang, Zhiqiang Wei, Junyu Dong, Hongbo Fu, Zhipeng Zhu, Jingxin Liu, and Xiaogang Jin

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, IEEE Computer Society, 2023, 29 (Accepted). [Project page]


Multi-Granularity Context Network for Efficient Video Semantic Segmentation

Zhiyuan Liang, Xiangdong Dai, Yiqian Wu, Xiaogang Jin, and Jianbing Shen

IEEE Transactions on Image Processing, 2023, 32: 3163-3175[Project page]


A Calibrated Force-based Model for Mixed Traffic Simulation

Qianwen Chao, Pengfei Liu, Yi Han, Yingying Lin, Chaoneng Li, Qiguang Miao, and Xiaogang Jin

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, IEEE Computer Society, 2023, 29(3):1664-1677. [Project page]


TransFlowNet: A Physics-constrained Transformer Framework for Spatio-temporal Super-resolution of Flow Simulations

Xinjie Wang, Siyuan Zhu, Yundong Guo, Peng Han, Yucheng Wang, Zhiqiang Wei, Xiaogang Jin

Journal of Computational Science, Elsevier, 2022, 65: 101906.


Spatio-temporal Keyframe Control of Traffic Simulation using Coarse-to-Fine Optimization

Yi Han, He Wang, and Xiaogang Jin

Computer Graphics Forum (Special Issue of Pacific Graphics'2022), 2022, 41(7): 541-552. [Project page]


Effective Eyebrow Matting with Domain Adaptation

Luyuan Wang, Hanyuan Zhang, Qinjie Xiao, Hao Xu, Chunhua Shen, Xiaogang Jin

Computer Graphics Forum (Special Issue of Pacific Graphics'2022), 2022, 41(7): 347-358. [Project page]


3DBrushVR: From Virtual Reality Primitives to Complex Manifold Objects

Yuzhen Zhu, Xiangjun Tang, Jing Zhang, Ye Pan, Jingjing Shen, and Xiaogang Jin

The 21st IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR’2022), October 17-21, 2022, Singapore. [Project page]


BRNet: Exploring Comprehensive Features for Monocular Depth Estimation

Wencheng Han, Junbo Yin, Xiaogang Jin, Xiangdong Dai, Jianbing Shen

Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV 2022), Tel-Aviv, Oct. 23-27 2022. [Project page] (Source Codes and Data on GitHub)


Real-time Controllable Motion Transition for Characters

Xiangjun Tang, He Wang, Bo Hu, Xu Gong, Ruifan Yi, Qilong Kou, Xiaogang Jin

ACM Transactions on Graphics (Proc. of Siggraph'2022), 2022, 41(4): Article No.: 137. [Project page]


Predicting Loose-Fitting Garment Deformations Using Bone-Driven Motion Networks

Xiaoyu Pan, Jiaming Mai, Xinwei Jiang, Dongxue Tang, Jingxiang Li, Tianjia Shao, Kun Zhou, Xiaogang Jin, Dinesh Manocha

Proceedings of Siggraph'2022, Vancouver, 8-11 August, 2022, Article No.: 11, Pages 1-10 (Selected in SIGGRAPH 2022 Technical Papers Trailer). [Project page] (Source Codes and Data on GitHub


A Practical Model for Realistic Butterfly Flight Simulation

Qiang Chen,  Tingsong Lu, Yang Tong, Guoliang Luo, Xiaogang Jin, Zhigang Deng

ACM Transactions on Graphics (Presented at Siggraph'2022), 2022, 41(3): Article No.: 31. [Project page]

 


HairMapper: Removing Hair from Portraits Using GANs

Yiqian Wu, Yongliang Yang Xiaogang Jin

2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR’2022),  June, pp. 4227-4236.  [Project page] (Source Codes and Data on GitHub)


TraEDITS: Diversity and Irregularity-Aware Traffic Trajectory Editing

Yi Han, Jiaping Ren, Shuning Wang, Wenxin Sun, Ruigang Yang, Xiaogang Jin

IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L) (ICRA'2022), 2022, 7(2): 2937-2944. [Project page]


Person Foreground Segmentation by Learning Multi-domain Networks

Zhiyuan Liang, Kan Guo, Xiaobo Li, Xiaogang Jin, and Jianbing Shen

IEEE Transactions on Image Processing, 2022, 31: 585-597.  [Project page]


Detecting 3D Points of Interest using Projective Neural Networks

Zhenyu Shu, Sipeng Yang, Shiqing Xin, Chaoyi Pang, Xiaogang Jin, Ladislav Kavan, and Ligang Liu

IEEE Transactions on Multimedia, 2022, 24: 1637-1650.


Example-based Large-Scale Marine Scene Authoring Using Wang Cubes

Siyuan Zhu, Xinjie Wang, Ming Wang, Yucheng Wang, Zhiqiang Wei, Bo Yin, Xiaogang Jin

Visual Informatics, 2022, 6(3): 23-34.  (PDF 3.07 MB pdf)


Crowd Simulation with Detailed Body Motion and Interaction

Xinran Yao, Shuning Wang, Wenxin Sun, He Wang, Yangjun Wang, and Xiaogang Jin

Computer Graphics International (CGI’2022), 2022. (PDF 3.27 MB pdf) (Demo)


Fast Probe-Leaking Elimination Using Mask Decomposition

Jixiang Zhou, Yanzhen Chen, Yuanheng Li, Shun Cao, Yu Wu, and Xiaogang Jin

The Visual Computer (Special Issue of CGI'2022), Springer, 2022, 37(9-11): 3279–3288. (PDF 49.6 MB pdf) (Demo)


Probability-Based Channel Pruning for Depthwise Separable Convolutional Networks

Hanli Zhao, Kaijie Shi, Xiaogang Jin, Mingliang Xu, Hui Huang, Wanglong Lu, Ying Liu

Journal of Computer Science and Technology, 2022, 37(3): 584-600. (PDF 3.64 MB pdf)


Controllable Blending of Line and Polygon Skeleton-based Convolution Surfaces with Finite Support Kernels

Xiaoqiang Zhu, Qi Chen, Sihu Liu, Chenjie Fan, Chenze Song, Junjie Zhang, Dan Zeng, Xiaogang Jin

Computers & Graphics (Special Issue of SMI'2022), Elsevier, 2022, 106: 98-109. (PDF 9.28 MB pdf)


Velocity-based Dynamic Crowd Simulation by Data-Driven Optimization

Pengfei Liu, Qianwen Chao, Henwei Huang, Qiongyan Wang, Zhongyuan Zhao, Qi Peng, Milo K. Yip, Elvis S. Liu and Xiaogang Jin

The Visual Computer (Special Issue of CGI'2022), Springer, 2022, 37(9-11): 3499-3512. (PDF 16.4 MB pdf) (Demo)


Skeleton-Level Multi-Agent Simulation through Deep Reinforcement Learning

Guillermo Elias Alonso, Xiaogang Jin

Computer Animation and Virtual Worlds (Special Issue of CASA'2022), Wiley, 2022, 33(3-4): e2079.

 


Accurate Floorplan Reconstruction Using Geometric Priors

Ruifan Cai, Honglin Li, Jun Xie, and Xiaogang Jin

Computers & Graphics (Special Issue of SMI'2021), Elsevier, 2022, 102: 360-369.


EyelashNet: A Dataset and a Baseline Method for Eyelash Matting

Qinjie Xiao, Hanyuan Zhang, Zhaorui Zhang, Yiqian Wu, Luyuan Wang, Xiaogang Jin, Xinwei Jiang, Yongliang Yang, Tianjia Shao, Kun Zhou

ACM Transactions on Graphics (Proc. of Siggraph Asia'2021), 2021, 40(6): Article 217. [Project page]


Category-Consistent Deep Network Learning for Accurate Vehicle Logo Recognition

Wanglong Lu, Hanli Zhao, Qi He, Hui Huang, Xiaogang Jin

Neurocomputing,  Elsevier, 2021, 463: 623-636. [Project Page]


Parametric Reshaping of Portraits in Videos

Xiangjun Tang, Wenxin Sun, Yongliang Yang, Xiaogang Jin

ACM Multimedia 2021, Oral Presentation, pp. 4689-4697, 20-24 October 2021 Chengdu, China [Project page]


AgentDress: Realtime Clothing Synthesis for Virtual Agents using Plausible Deformations

Nannan Wu, Qianwen Chao, Yanzhen Chen, Weiwei Xu, Chen Liu, Dinesh Manocha, Wenxin Sun, Yi Han, Xinran Yao, Xiaogang Jin

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Special Issue of ISMAR 2021), IEEE Computer Society, 2021, 27(11): 4107-4118. [Project page]


Coarse-to-Fine: Facial Structure Editing of Portrait Images via Latent Space Classifications

Yiqian Wu, Yongliang Yang, Qinjie Xiao, Xiaogang Jin

ACM Transactions on Graphics (Proc. of Siggraph'2021), 2021, 40(4): Article 46. [Project page] (Source Codes and Data on GitHub)


Automatic Embroidery Texture Synthesis for Garment Design and Online Display

Xinyang Guan, Likang Luo, Honglin Li, He Wang, Chen Liu, Su Wang and Xiaogang Jin

The Visual Computer (Special Issue of CGI'2021), Springer, 2021, 37(9-11): 2553-2565. [Project page]


Efficient Real-time Dynamic Diffuse Global Illumination Using Signed Distance Fields

Jinkai Hu, Milo K. Yip, Guillermo Elias Alonso, Shihao Gu, Xiangjun Tang and Xiaogang Jin

The Visual Computer (Special Issue of CGI'2021), Springer, 2021, 37(9-11): 2539–2551. [Project page]


Automatic Pose and Wrinkle Transfer for Aesthetic Garment Display

Luyuan Wang, Honglin Li, Qinjie Xiao, Xinran Yao, Xiaoyu Pan, Yuqing Zhang, Xiaogang Jin

Computer-Aided Geometric Design, 2021, 89: 102020. [Project page]  (DATA: Our Garment Dataset is available online on Github)
 


Deep-based Self-refined Face-top Coordination

Honglin Li, Xiaoyang Mao, Mengdi Xu, Xiaogang Jin

ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications, ACM Press, 2021, 17(3): Article No.: 95. [Project page]


Beauty3DFaceNet: Deep Geometry and Texture Fusion for 3D Facial Attractiveness Prediction

Qinjie Xiao, You Wu, Dinghong Wang, Yongliang Yang, Xiaogang Jin

Computers & Graphics, Elsevier, 2021, 98: 11-18.


HeterSkinNet: A Heterogeneous Network for Skin Weights Prediction

Xiaoyu Pan, Jiancong Huang, Jiaming Mai, He Wang, Honglin Li, Tongkui Su, Wenjun Wang, Xiaogang Jin

Proceedings of the ACM on Computer Graphics and Interactive Techniques (PACMCGIT) (Special Issue of ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics and Games 2021), 2021, 4(1): Article 10 [Project page]

Congested traffic
Heter-Sim: Heterogeneous Multi-Agent Systems Simulation by Interactive Data-Driven Optimization

Jiaping Ren, Wei Xiang, Yangxi Xiao, Ruigang Yang, Dinesh Manocha, and Xiaogang Jin

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, IEEE Computer Society, 2021, 27(3): 1953-1966. [Project page]

Polyelectrolyte-calcium Complexes as a Pre-precursor Induce Biomimetic Mineralization of Collagen

Zihuai Zhou, Leiqing Zhang, Jiachen Li, Ying Shi, Zhifang Wu, Haiyan Zheng, Zhe Wang, Weijia Zhao, Haihua Pan, Qi Wang, Xiaogang Jin, Xing Zhang, Ruikang Tang and Baiping Fu

Nanoscale, 2021, 13(2): 953-967.


3D Upper Body Reconstruction with Sparse Soft Sensors

Zhiyong Chen, Ronghui Wu, Shihui Guo, Xiangyang Liu, Hongbo Fu, Xiaogang Jin, and Minghong Liao

Soft Robotics, Mary Ann Liebert, Inc., 2021, 8 (2): 226–239.


A Linear Wave Propagation based Simulation Model for Dense and Polarized Crowds

Qiang Chen, Guoliang Luo, Yang Tong, Xiaogang Jin, Zhigang Deng

Computer Animation and Virtual Worlds, Wiley, 2021, 32(1): e1977.


A Simplified Force Model for Mixed Traffic Simulation

Yi Han, Qianwen Chao, and Xiaogang Jin

Computer Animation and Virtual Worlds, Wiley, 2021, 32(1): e1974.


Wowtao: A Personalized Pottery-making System

Ruifan Cai, Yingying Lin, Honglin Li, Yuzhen Zhu, Xiangjun Tang, Yanjun Weng, Lihua You, Xiaogang Jin

 Computers in Industry, 2021, 124: 103325.


Deep Shapely Portraits

Qinjie Xiao, Xiangjun Tang, You Wu, Leyang Jin, Yongliang Yang, Xiaogang Jin

ACM Multimedia 2020, pp.1800–1808, ACM Press, 12-16 October 2020 Seattle, United States [Project page]


FASTSWARM: A Data-driven FrAmework for Real-time Flying InSecT SWARM Simulation

Wei Xiang, Xinran Yao, He Wang, Xiaogang Jin

Computer Animation and Virtual Worlds, Wiley, 2020, 31(4-5): e1957 (Featured Cover, e1971).


Barycentric Convolution Surfaces Based on General Planar Polygon Skeletons

Xiaoqiang Zhu, Chenze Song, Mengyao Zhu, Xiangyang Wang, Lihua You, Xiaogang Jin

Graphical Models, Elsevier, 2020, 109: 101069.


High-quality Retinal Vessel Segmentation Using Generative Adversarial Network with a Large Receptive Field

Hanli Zhao, Xiaqing Qiu, Wanglong Lu, Hui Huang, Xiaogang Jin

International Journal of Imaging Systems and Technology, Wiley, 2020, 30(3): 828-842.

Curve Skeleton Extraction from 3D Point Clouds
Curve Skeleton Extraction from 3D Point Clouds through Hybrid Feature Point Shifting and Clustering

Hailong Hu, Zhong Li, Xiaogang Jin, Zhigang Deng, Yi Shen, and Minhong Chen

Computer Graphics Forum, Wiley, 2020, 39(6): 111-132.
Shape-constrained Fireworks Simulation
Sketch-based Shape-constrained Fireworks Simulation in Head Mounted Virtual Reality

Xiaoyu Cui, Ruifan Cai, Xiangjun Tang, Zhigang Deng, and Xiaogang Jin

Computer Animation and Virtual Worlds, Wiley, 2020, 31(2): e1920 (Featured Cover, e1926).
Spatio-temporal Segmentation
Spatio-temporal Segmentation based Adaptive Compression of Dynamic Mesh Sequences

Guoliang Luo,  Zhigang Deng, Xin Zhao, Xiaogang Jin, Wei Zeng,Wenqiang Xie, and Hyewon Seo

ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications, ACM Press, 2020, 16(1): article 14.
Salient Object Detection
Progressive Feature Polishing Network for Salient Object Detection

Bo Wang, Quan Chen, Min Zhou, Zhiqiang Zhang, Xiaogang Jin, Kun Gai

Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI’2020), pp. 12128-12135, February 7-12, Hilton New York Midtown, New York, 2020.  (Source Codes with PyTorch)
Fidelity measure comparisons
Dictionary-based Fidelity Measure for Virtual Traffic

Qianwen Chao, Zhigang Deng, Yangxi Xiao, Dunbang He, Qiguang Miao, and  Xiaogang Jin

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, IEEE Computer Society, 2020, 26(3): 1490-1501. [Project page]
Shape-constrained Flying Insects Animation
Shape-constrained Flying Insects Animation

Qiang Chen, Guoliang Luo, Yang Tong, Xiaogang Jin and Zhigang Deng

Computer Animation and Virtual Worlds, Wiley, 2019, 30(3-4): e1920.
crewing Assembly Oriented Interactive Model Segmentation
Screwing Assembly Oriented Interactive Model Segmentation in HMD VR Environment

Xiaoqiang Zhu, Lei Song, Nan Wang, Ruiheng Zhang, Shenshuai Chen, Xiangyang Wang, Mengyao Zhu, Lihua You, Zhigang Deng and Xiaogang Jin

Computer Animation and Virtual Worlds
, Wiley, 2019, 30(3-4): e1880.
Quadruplet Network with One-Shot Learning for Fast Visual Object Tracking
Quadruplet Network with One-Shot Learning for Fast Visual Object Tracking

Xingping Dong, Jianbing Shen, Dongming Wu, Kan Guo, Xiaogang Jin, Fatih Porikli

IEEE Transactions on Image Processing, 2019, 28(7): 3516-3527. (ESI Highly Cited Papers)
Depth-aware Image Vectorization and Editing
 Depth-aware Image Vectorization and Editing

 
Shufang Lu, Wei Jiang, Xuefeng Ding, Craig Kaplan, Xiaogang Jin, Fei Gao and Jiazhou Chen

The Visual Computer, Springer, 2019, 35(6-8): 1027-1039.
3D Mesh Animation Compression
 3D Mesh Animation Compression based on Adaptive Spatio-temporal Segmentation

Guoliang Luo, Zhigang Deng, Xiaogang Jin, Xin Zhao, Wei Zeng, Wenqiang Xie, and Hyewon Seo

ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics and Games (I3D ’19), Article No. 10, May 21–23, 2019, Montreal, QC, Canada.
Autonomous Vehicle Testing
Force-based Heterogeneous Traffic Simulation for Autonomous Vehicle Testing

Qianwen Chao, Xiaogang Jin, Hen-Wei Huang, Shaohui Foong, Lap-Fai Yu, and Sai-Kit Yeung

2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA’2019), pp. 8298-8304, May 20-24, 2019 in Montreal, Canada.
Submodular Function Optimization for Motion Clustering and Image Segmentation
Submodular Function Optimization for Motion Clustering and Image Segmentation

Jianbing Shen, Xingping Dong, Jianteng Peng, Xiaogang Jin, Ling Shao, and Fatih Porikli

IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2019, 30(9): 2637-2649.
Skin deformation for character animation
Efficient Analytical Realistic Skin Deformation Method for
Character Animation

Shaojun Bian, Lihua You,
Zhigang Deng, and Xiaogang Jin

Graphical Models, Elsevier, 2019, 104: Article 101035.
An ant colony
Biologically Inspired Ant Colony Simulation

Wei Xiang, Jiaping Ren, Kuan Wang,  Zhigang Deng, and Xiaogang Jin

Computer Animation and Virtual Worlds, Wiley, 2019, 30(5): e1867.
Mumuration
Stable Information Transfer Network Facilitates the Emergence of Collective Behavior in Bird Flocks

Jiaping Ren, Wanxuan Sun, Dinesh Manocha, Aming Li, and Xiaogang Jin

Physical Review E, American Physical Society, 2018, 98(5): 052309.
Seamless Color Mapping for 3D Reconstruction
Seamless Color Mapping for 3D Reconstruction with Consumer-Grade Scanning Devices

Bin Wang, Pan Pan, Qinjie Xiao, Likang Luo, Xiaofeng Ren, Rong Jin, and Xiaogang Jin

ECCV 2018 Workshop, Munich, Germany, 2018.
Spheres, spheres/capsules in turn for the mannequin
Variational Mannequin Approximation Using Spheres and Capsules

Nannan Wu, Dongliang Zhang, Zhigang Deng, Xiaogang Jin

IEEE Access, IEEE Computer Society, 2018, 6(1): 25921-25929.

Parallel and Efficient Approximate Nearest Patch Matching for Image Editing Applications

Hanli Zhao, Heyang Guo, Xiaogang Jin, Jianbing Shen, Xiaoyang Mao, and Junru Liu

Neurocomputing,  
Elsevier, 2018, 305: 39-50.

Sketch-based Shape-preserving Tree Animations

Yutong Wang, Luyuan Wang, Zhigang Deng, and Xiaogang Jin

Computer Animation and Virtual Worlds, Wiley, 2018, 29(3-4): e1821. [Project page] (Best Paper Award for CASA'2018)

A Fast Garment Fitting Algorithm Using Skeleton Based Error Metric

Nannan Wu, Zhigang Deng, Yue Huang, Chen Liu, Dongliang Zhang, and Xiaogang Jin

Computer Animation and Virtual Worlds, Wiley, 2018, 29(3-4): e1811.

Parametric Reshaping of Portrait Images for Weight-change Simulation

Haiming Zhao, Xiaogang Jin,  Xiaojian Huang, Menglei Chai, and Kun Zhou

IEEE Computer Graphics and Applications, IEEE Computer Society, 2018, 38(1): 77-90. [Project page]


Realistic Data-driven Traffic Flow Animation using Texture Synthesis

Qianwen Chao, Zhigang Deng, Jiaping Ren, Qianqian Ye, and Xiaogang Jin

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, IEEE Computer Society, 2018, 24(2): 1167-1178. [Project page]

 


Personalized Food Printing for Portrait Images

Haiming Zhao, Jufeng Wang, Xiaoyu Ren, Jingyuan Li, Yongliang Yang, and Xiaogang Jin

Computers & Graphics, Elsevier Science Press, 2018, 70: 188-197. [Project page]


Constant Time Texture Filtering

Hanli Zhao, Lei Jiang, Xiaogang Jin, Hui Du, and Xujie Li

The Visual Computer, Springer, 2018, 34(1): 83-92.

 


Efficient Image Decolorization with a Multimodal Contrast-preserving Measure

Hanli Zhao, Haining Zhang, and Xiaogang Jin

Computers & Graphics, Elsevier Science Press, 2018, 70: 251-260.


Marbling-based Creative Modelling

Shufang Lu, Yue Huang, Xiaogang Jin, Aubrey Jaffer, Craig S. Kaplan, and Xiaoyang Mao

The Visual Computer, Springer, 2017, 33(6-8): 913-923.


Topologically Consistent Leafy Tree Morphing

Yutong Wang, Luyuan Wang, Zhigang Deng, and Xiaogang Jin

Computer Animation and Virtual Worlds, Wiley, 2017, 28(3-4): e1761. [Project page] (Best Paper Award for CASA'2017)


Brush2Model: Convolution Surface-based Brushes for 3D Modeling in HMD-based Virtual Environments

Xiaoqiang Zhu, Lei Song, Lihua You, Mengyao Zhu, Xiangyang Wang, and Xiaogang Jin

Computer Animation and Virtual Worlds, Wiley, 2017, 28(3-4): e1761.


A New Design Concept: 3D to 2D Textile Pattern Design for Garments

Shufang Lu, Pik Yin Mok, and Xiaogang Jin

Computer Aided Design, Elsevier, 2017, 89(8): 35-49.


Creative Virtual Tree Modeling through Hierarchical Topology-preserving Blending

Yutong Wang, Xiaowei Xue, Xiaogang Jin, and Zhigang Deng

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, IEEE Computer Society, 2017, 23(12): 2521-2534. [Project page]


Stress Constrained Thickness Optimization for Shell Object Fabrication

Haiming Zhao, Weiwei Xu, Kun Zhou, Yin Yang, Xiaogang Jin, and Hongzhi Wu

Computer Graphics Forum, Wiley, 2017, 36(6): 368-380. (PDF 9.73MB).


Real-Virtual Fusion Model for Traffic Animation

Xin Yang, Wanchao Su, Jian Deng, Xiaogang Jin, Guozhen Tan, and Zhigeng Pan

Computer Animation and Virtual Worlds, Wiley, 2017, 28(6): e1740.


Solid Mathematical Marbling

Shufang Lu, Xiaogang Jin, Aubrey Jaffer, Fei Gao, and Xiaoyang Mao

IEEE Computer Graphics and Applications, IEEE Computer Society, 2017, 37(2): 90-98. [Project page]


Semantic Portrait Color Transfer with Internet Images

Yue Yang, Hanli Zhao, Lihua You, Renlong Tu, Xueyi Wu, and Xiaogang Jin

Multimedia Tools and Applications, Springer, 2017, 76(1): 523-541. (A full-text view-only version of the paper is available on https://rdcu.be/6ovR provided by Springer Nature SharedIt Initiative)


Steering Micro-Robotic Swarm by Dynamic Actuating Fields

Qianwen Chao, Jiangfan Yu, Tiantian Xu, Li Zhang, Charle CL Wang, and Xiaogang Jin

Proceedings of 2016 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA'2016), May 16-21, 2016, Stockholm, Sweden. (Download 0.27 MB pdf)


CustomCut: On-demand Extraction of Customized 3D Parts with 2D Sketches

Xuekun Guo, Juncong Lin, Kai Xu, Siddhartha Chaudhuri, and Xiaogang Jin

Computer Graphics Forum (Special Issue of Symposium on Geometry Processing'2016), 2016, 35(5): 89-100.


Simulating Flying Insects Using Dynamics and Data-Driven Noise Modeling to Generate Diverse Collective Behaviors

Jiaping Ren, Xinjie Wang, Xiaogang Jin, and Dinesh Manocha

PLoS ONE, 2016, 11(5): e0155698 (Extended version of our SCA'2015 paper).  [Project page]


Online Real-time Locomotive Motion Transformation Based on Biomechanical Observations

Daseong Han, Seokpyo Hong, Junyong Noh, Xiaogang Jin, and Joseph S. Shin,

Computer Animation and Virtual Worlds (Special Issue of CASA'2016), Wiley, 2016, 27(3-4):378-384. (DOI: 10.1002/cav.1708)


Recognition-Difficulty-Aware Hidden Images Based on Clue-map

Yandan Zhao, Hui Du, and Xiaogang Jin

Computer Graphics Forum, Wiley, 2016, 35(8): 80-94. [Project page]


Two-Level Joint Local Laplacian Texture Filtering

Hui Du, Xiaogang Jin, and Philip J Willis

The Visual Computer, Springer, 2016, 32(12): 1537-1548.


Make It Swing: Fabricating Personalized Roly-poly Toys

Haiming Zhao, Chengkuan Hong, Juncong Lin, Xiaogang Jin, and Weiwei Xu

Computer Aided Geometric Design (Special Issue of GMP'2016), Elsevier Science Press, 2016, 43: 226-236. (Download 4.36MB pdf)


Hidden Message in a Deformation-Based Texture

Jiayi Xu, Xiaoyang Mao, Xiaogang Jin, Aubrey Jaffer, Shufang Lu, Li Li, and Masahiro Toyoura

The Visual Computer, Springer, 2015, 31(12): 1653-1669.


Deformable Objects Collision Handling with Fast Convergence

Siwang Li, Zherong Pan, Jin HuangHujun Bao, and Xiaogang Jin

Computer Graphics Forum (Special Issue of Pacific Graphics'2015), Wiley, 2015, 34(7): 269-278. [Project page]


Multi-Region Segmentation Based on Compact Shape Prior

Ran Fan, Xiaogang Jin, and Charlie C. L. Wang

IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, IEEE Computer Society, 2015, 12(3): 1047-1058. [Project page]


BSwarm: Biologically-Plausible Dynamics Model of Insect Swarms

Xinjie Wang, Jiaping Ren, Xiaogang Jin, and Dinesh Manocha

ACM SIGGRAPH/Eurographics Symposium on Computer Animation'2015 (SCA'2015), pp.111-118, Los Angeles, CA, August 7-9, 2015. [Project page]


Vehicle-Pedestrian Interaction for Mixed Traffic Simulation

Qianwen Chao, Zhigang Deng, and Xiaogang Jin

Computer Animation and Virtual Worlds (Special Issue of CASA'2015), Wiley, 2015, 26(3-4): 405-412.


Efficient Sketch-Based Creation of Detailed Character Models through Data-Driven Mesh Deformations

Ismail Kazmi, Lihua You, Xiaosong Yang, Xiaogang Jin, and Jian J. Zhang

Computer Animation and Virtual Worlds (Special Issue of CASA'2015), Wiley, 2015, 26(3-4): 469-481.


Parallel Style-aware Image Cloning for Artworks

Yandan Zhao, Xiaogang Jin, Yingqing Xu, Hanli Zhao, Meng Ai, and Kun Zhou

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, IEEE Computer Society, 2015, 21(2): 229-240. [Project page]


Analytical Solutions for Tree-like Structure Modeling Using Subdivision Surfaces

Xiaoqiang Zhu, Xiaogang Jin, and Lihua You

Computer Animation and Virtual Worlds (extended version of ACM VRCAI'2013), Wiley, 2015, 26(1): 29-42. (dataset, please cite our paper when you use the dataset for comparison)


Simulating Drops Settling in a Still Liquid

Donghoon Sagong, Nahyup Kang, Junyong Noh, Xiaogang Jin, and Joseph S. Shin

IEEE Computer Graphics and Applications, IEEE Computer Society, 2015, 35(1): 46-55.


GPU-based Polygonization and Optimization for Implicit Surfaces

Junjie Chen, Xiaogang Jin, and Zhigang Deng

The Visual Computer, Springer, 2015, 31(2): 119-130.


High-quality Tree Structures Modeling Using Local Convolution Surface Approximation

Xiaoqiang Zhu, Xiaogang Jin, and Lihua You

The Visual Computer, Springer, 2015, 31(1): 69-82. [Project page]


Dynamic Skin Deformation using Finite Difference Solutions for Character Animation

Ehtzaz Chaudhry, Shaojun Bian, Hassan Ugail, Xiaogang Jin, Lihua You, and Jian J. Zhang

Computers & Graphics, Elsevier Science Press, 2015, 39(1): 294-305.


Skeleton-Enhanced Line Drawings for 3D Models

Zhong Li, Jiao Lin, Xiaogang Jin, Zeyun Yu, and Shengwei Qin

Graphical Models, Elsevier, 2014, 76(6): 620-632.


Space-Time Editing of Elastic Motion through Material Optimization and Reduction

Siwang Li, Jin Huang, Fernando de Goes, Xiaogang Jin, Hujun Bao, and Mathieu Desbrun

ACM Transactions on Graphics (Proc. of Siggraph'2014), 2014, 33(4): Article 108. (PDF 0.8MB).


Sensitivity-optimized Rigging for Example-based Real-time Clothing Synthesis

Weiwei Xu, Nobuyuki Umetani, Qianwen Chao, Jie Mao, Xiaogang Jin, and Xin Tong

ACM Transactions on Graphics (Proc. of Siggraph'2014), 2014, 33(4): Article 107.


Blending Using ODE Swept Surfaces with Shape Control and C1 Continuity

Lihua You, Hassan Ugail, Baoping Tang, Xiaogang Jin, Xiangyu You, and Jian J. Zhang

The Visual Computer (Special Issue of CGI 2014), Springer, 2014, 30(6-8): 625-636.


Creature Grammar for Creative Modeling of 3D Monsters

Xuekun Guo, Juncong Lin, Kai Xu, and Xiaogang Jin

Graphical Models (Special Issue of GMP’2014), Elsevier, 2014, 76(5): 376-389. [Project page]


Flock Morphing Animation

Xinjie Wang, Linling Zhou, Zhigang Deng, and Xiaogang Jin

Computer Animation and Virtual Worlds (Special Issue of CASA'2014), Wiley, 2014, 25(3-4): 353-362.


Turbulence Synthesis for Shape-Controllable Smoke Animation

Ben Yang, Xiaogang Jin

Computer Animation and Virtual Worlds (Special Issue of CASA'2014), Wiley, 2014, 25(3-4): 467-474.


From Design Methodology to Evolutionary Design: An Interactive Creation of Marble-like Textile Patterns

Shufang Lu, Tracy Pik Yin Mok, and Xiaogang Jin

Engineering Applications of Artificial Intelligence, Elsevier, 2014, 32: 124-135.


On-line Real-time Physics-based Predictive Motion Control with Balance Recovery

Daseong Han, Junyong Noh, Xiaogang Jin, and Joseph S. Shin

Computer Graphics Forum (Proc. of Eurographics’2014), Wiley, 2014, 33(2): 245-254.


Inherent Noise-Aware Insect Swarm Simulation

Xinjie Wang, Xiaogang Jin, Zhigang Deng, and Linling Zhou

Computer Graphics Forum, Wiley, 2014, 33(6): 51-62. [Project page].


Shape Deformation Using Skeleton Correspondences for Realistic Posed Fashion Flat Creation

Xianmei Wan, P.Y. Mok, and Xiaogang Jin

IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, IEEE Computer Society, 2014, 11(2): 409-420.


Real-Time Image-Based Chinese Ink Painting Rendering

Lixing Dong, Shufang Lu, and Xiaogang Jin

Multimedia Tools and Applications, Springer, 2014, 69(3): 605-620. (Download 1.96MB pdf)


Video-based Personalized Traffic Learning

Qianwen Chao, Jingjing Shen, and Xiaogang Jin

Graphical Models, Elsevier, 2013, 75(6): 305-317. (Download 9.29 MB pdf)


A Unified Smoke Control Method Based on Signed Distance Field

Ben Yang, Youquan Liu, Lihua You, and Xiaogang Jin

Computers & Graphics, Elsevier Science Press, 2013, 37(7): 775-786. (Download 12.8 MB pdf)


Dynamic Hair Manipulation in Images and Videos

Menglei Chai, Lvdi Wang, Yanlin Weng, Xiaogang Jin, and Kun Zhou

ACM Transactions on Graphics (Proc. of Siggraph'2013), 2013, 32(4): article 75.


Shape Modeling for Animated Characters Using Ordinary Differential Equations

Ehtzaz Chaudhry, Lihua You, Xiaogang Jin, Xiaosong Yang, and Jian J. Zhang

Computers & Graphics, Elsevier Science Press, 2013, 37(6): 638-644.  


An Efficient and Collision-Free Hole-Filling Algorithm for Orthodontics

Nina Qiu, Ran Fan, Lihua You, and Xiaogang Jin

The Visual Computer (Special Issue of CGI'2013), Springer, 2013, 29 (6-8): 577-586. Video in MP4


Interactive Elastic Motion Editing through Spacetime Position Constraints

Siwang Li, Jin Huang, Mathieu Desbrun, and Xiaogang Jin

Computer Animation and Virtual Worlds (Special Issue of CASA'2013), Wiley, 2013, 24(3-4): 409-417. Video in MP4

 


Real-Time Image Marbleization

Shufang Lu, Xiaogang Jin, Hanli Zhao, and Yandan Zhao

Multimedia Tools and Applications, Springer, 2013, 64(3): 795-808. Video1 in AVI, Video2 in AVI


Real-Time Directional Stylization of Images and Videos

Hanli Zhao, Xiaogang Jin, and Xiaoyang Mao

 Multimedia Tools and Applications, Springer, 2013, 63(3): 647-661. Video


An Object Cloning Algorithm via Constrained Mean Value Interpolation

Hui Du, Xiaogang Jin

The Visual Computer, Springer, 2013, 29(3): 217-229.

 


Mathematical Marbling

Shufang Lu, Aubrey Jaffer, Xiaogang Jin, Hanli Zhao, and Xiaoyang Mao

IEEE Computer Graphics and Applications, IEEE Computer Society, 2012, 32(6): 26-35. [Project page]

 

 
Analytical Solutions for Sketch-Based Convolution Surface Modeling on the GPU

Xiaoqiang Zhu, Xiaogang Jin, Shengjun Liu, and Hanli Zhao

The Visual Computer, Springer, 2012, 28(11): 1115-1125. Video in MPG4


Enhancing the Symmetry and Proportion of 3D Face Geometry

Qiqi Liao, Xiaogang Jin, and Wenting Zeng

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, IEEE Computer Society, 2012, 18(10): 1704-1716. [Project page]

 


Detailed Urban Traffic Animation for Complex Road Networks

Jingjing Shen, Xiaogang Jin

Graphical Models, Elsevier, 2012, 74(5): 265-282. (Download 26.0 MB pdf) Video1 in AVI, Video2 in AVI, Video3 in AVI


Geodesic Distance-Based Realistic Facial Animation Using RBF Interpolation

Xianmei Wan, Shengjun Liu,  Jim X. Chen, and Xiaogang Jin

IEEE Computing in Science and Engineering, IEEE Computer Society, 2012, 14(5): 49-55. Video in AVI


Digital Camouflage Images Using Two-scale Decomposition

Hui Du, Xiaogang Jin, and Xiaoyang Mao

Computer Graphics Forum (Special Issue of Pacific Graphics'2012), Wiley, 2012, 31(7): 2203-2212.  (Download 7.92MB pdf)


Computer Aided Clothing Pattern Design with 3D Editing and Pattern Alteration

Yuwei Meng, P.Y. Mok, and Xiaogang Jin

Computer Aided Design, Elsevier, 2012, 44(8): 721-734.


Data-driven Facial Expression Synthesis via Laplacian Deformation

Xianmei Wan, Xiaogang Jin

Multimedia Tools and Applications, Springer, 2012, 58(1): 109-123. Video in AVI


Approximate Straightest Path Computation and Its Application in Parameterization

Zhong Li, Yao Jin, Xiaogang Jin, and Lizhuang Ma

The Visual Computer, Springer, 2012, 28(1): 63-74.


Flexible Shape Control for Automatic Resizing of Apparel Products

Yuwei Meng, Charlie C. L. Wang, and Xiaogang Jin

Computer Aided Design, Elsevier, 2012, 44(1): 68-76.


Parallel and Efficient Boolean on Polygonal Solids

Hanli Zhao, Charlie C.L.Wang, Yong Chen, and Xiaogang Jin

The Visual Computer, Springer, 2011, 27(6-8): 507-517.


Shape Manipulation Using Physically Based Wire Deformations

L. H. You, Xiaosong Yang, X. Y. You, Xiaogang Jin, and Jian J. Zhang

Computer Animation and Virtual Worlds, John Wiley & Sons, 2010, 21(2-3): 297-309.


Fusion of Disconnected Mesh Components with Branching Shapes

Juncong Lin, Xiaogang Jin, and Charlie C. L. Wang

The Visual Computer, Springer, 2010, 26(6-8): 1017-1025.


Haptic-Constraint Modeling Based on Interactive Metaballs

Hui Chen, Hanqiu Sun, and Xiaogang Jin

Computer Animation and Virtual Worlds, John Wiley & Sons, 2010, 21(5): 485-497.
 

Interactive Virtual Try-on Clothing Design Systems

Yuwei Meng, P.Y. Mok, and Xiaogang Jin

Computer Aided Design, Elsevier, 2010, 42(4): 310-321.


A Unified Framework for Designing Textures using Energy Optimization

Jianbing Shen, Hanqiu Sun, Jiaya Jia, Hanli Zhao, Xiaogang Jin, and Shiaofen Fang

Pattern Recognition, Elsevier, 2010, 43(2): 457-469.

Real-Time Saliency-Aware Video Abstraction

Hanli Zhao, Xiaoyang Mao,
Xiaogang Jin, Jianbing Shen, Feifei Wei, and Jieqing Feng

The Visual Computer, Springer, 2009, 25(11) : 973-984.

Fireworks Controller

Hanli Zhao, Ran Fan, Charlie C. L. Wang,
Xiaogang Jin, and Yuwei Meng

Computer Animation and Virtual Worlds, John Wiley & Sons, 2009, 20(2-3): 185-194.

AtelierM++: A Fast and Accurate Marbling System

Hanli Zhao,
Xiaogang Jin, Shufang Lu, Xiaoyang Mao, and Jianbing Shen

Multimedia Tools and Applications, Springer, 2009, 44(2): 187-203.

Fast Approximation of Trilateral Filter for Tone Mapping using a Signal Processing Approach

Jianbing Shen, Shiaofen Fang, Hanli Zhao, and Xiaogang Jin

Signal Processing, Elsevier, 2009, 89(5): 901-907.


Implicit Modeling from Polygon Soup using Convolution

Xiaogang Jin, Chiew-Lan Tai, and Hailin Zhang

The Visual Computer, Springer, 2009, 25(3): 279-288.

A New Feature-preserving Mesh Smoothing Algorithm

Zhong Li, Lizhuang Ma,
Xiaogang Jin, and Zuoyong Zheng

The Visual Computer, Springer, 2009, 25(2):139-148.

Shear Buckling and Dynamic Bending in Cloth Simulation

Chuan Zhou, Xiaogang Jin, and Charlie C.L.Wang

Computer Animation and Virtual Worlds, John Wiley & Sons, 2008, 19(3-4):493-503.


Shape Constrained Flock Animation

Jiayi Xu,
Xiaogang Jin, Yizhou Yu, Tian Shen, and Mingdong Zhou

Computer Animation and Virtual Worlds, John Wiley & Sons, 2008, 19(3-4): 319-330. Video in WMV

Interactive Control of Real-time Crowd Navigation in Virtual Environment

Xiaogang Jin, Jiayi Xu, Charlie C.L. Wang, Shengsheng Huang, and Jun Zhang

IEEE Computer Graphics and Applications
, IEEE Computer Society, 2008, 28(6): 37-46. Video in WMV

Shape Deformation with Tunable Stiffness

Wenwu Yang, Jieqing Feng,
and Xiaogang Jin

The Visual Computer, Springer, 2008, 24(7-9) : 495-503.

Real-time Feature-aware Video Abstraction

Hanli Zhao,
Xiaogang JinJianbing Shen, Xiaoyang Mao, and Jieqing Feng

The Visual Computer, Springer, 2008, 24(7-9) : 727-734.

Efficient and Stable Simulation of Cloth Undergoing Large Rotations

Chuan Zhou,
Xiaogang Jin, and Charlie C.L. Wang

IEEE Computing in Science and Engineering, IEEE Computer Society,  2008, 10(4): 30-40.

Non-dissipative Marbling

Jiayi Xu, Xiaoyang Mao, and Xiaogang Jin

IEEE Computer Graphics and Applications, IEEE Computer Society, 2008, 28(2): 35-43.

Mesh Composition on Models with Arbitrary Boundary Topology

Juncong Lin,
Xiaogang Jin, Charlie C. L. Wang, and Kin-Chuen Hui

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, IEEE Computer Society, 2008, May/June, 14(3): 653-665.

Automatic Polycube Maps

Juncong Lin, Xiaogang Jin, Zhengwen Fan, and Charlie C. L. Wang

Geometric Modeling and Processing (GMP)’2008,  April 23-25, 2008, pp. 3-16.


High Dynamic Range Image Tone-mapping and Re-texturing Using Fast Trilateral Filtering

Jianbing Shen,
Xiaogang Jin,  and Hanqiu Sun

The Visual Computer, Springer, 2007, 23(9-11):641-650. (Download 592kb pdf)
 

Deformation-based Interactive Texture Design using Energy Optimization

Jianbing Shen,
Xiaogang Jin, Xiaoyang Mao, and Jieqing Feng  

The Visual Computer, Springer, 2007, 23(9-11) :631-639. (Download 863kb pdf)
 

Interactive Haptic Deformation of Dynamic Soft Objects

Hui Chen,
Hanqiu Sun, and Xiaogang Jin

Computer Animation and Virtual Worlds, John Wiley & Sons, 2007, 18(3) :153-163.
 

Ellipsoidal-Blob Approximation of 3D Models and Its Applications

Shengjun Liu,
Xiaogang Jin,  Charlie CL Wang, and Kin-chuen Hui

Computers & Graphics
, Elsevier Science Press, 2007, 31(2): 243-251
 

Computer-Generated Marbling Textures: A GPU-based Design System

Xiaogang Jin,
Chen Shaochun, and Xiaoyang Mao   

IEEE Computer Graphics and Applications
, IEEE Computer Society, 2007, March/April, 27(2): 78-84.
(Download 1.26MB pdf )
 

Gradient Based Image Completion by Solving the Poisson Equation

Jianbing Shen,
Xiaogang Jin,  Chuan Zhou, and Charlie CL Wang

Computers & Graphics, Elsevier Science Press, 2007, 31(1):119-126. (Download 2.66MB pdf )
 

Completion Based Texture Design using Deformation

Jianbing Shen,
Xiaogang Jin, Xiaoyang Mao, and Jieqing Feng   

The Visual Computer
(Special Issue of Pacific Graphics 2006), Springer,
2006, 22(9-11): 936-945. (Download 1.26MB pdf )
 

Water-Wave Animation on Mesh Surfaces

Shengjun Liu, Xiaogang Jin,
Charlie CL Wang, and Jim X. Chen

IEEE Computing in Science and Engineering, IEEE Computer Society, 2006, 8(5): 81-87 ( Errata )
 

Mesh Fusion Using Functional Blending on Topologically Incompatible Sections

Xiaogang Jin,
Juncong Lin, Charlie CL Wang, Jieqing Feng, and Hanqiu Sun

The Visual Computer, Springer,2006, 22(4): 266-275. (Download 612kb pdf )
 

Multiresolution Free-form Deformation with Subdivision Surface of Arbitrary Topology


Jieqing Feng, Jin Shao, Xiaogang Jin, Qunsheng Peng, and Robin Forrest

The Visual Computer, Springer, 2006, 22(1): 28-42. (Download 870kb pdf )
 

Blob-based Liquid Morphing

Xiaogang Jin,
Shengjun Liu, Charlie CL Wang, Jieqing Feng, and Hanqiu Sun

Computer Animation and Virtual Worlds, John Wiley & Sons, 2005, 16(3-4):391-403. (Download 689kb pdf) (Liquid to robot morphing in AVI)
 

3D Mesh Morphing using PolyCube-Based Cross-Parameterization

Zhengwen Fan,
Xiaogang Jin, Jieqing Feng, and Hanqiu Sun

Computer Animation and Virtual Worlds, John Wiley & Sons, 2005, 16(3-4):499-508. (Download 423kb pdf (Mesh morphing demo  in AVI)
 

Subdivision Interpolating Implicit Surfaces

Xiaogang Jin, Hanqiu Sun, and Qunsheng Peng

Computers & Graphics, Elsevier Science Press, 2003, 27(5):763-772. (Download 604kb pdf)
 
 
Convolution Surfaces for Arcs and Quadratic Curves with a Varying Kernel

Xiaogang Jin, Chiew-Lan Tai

 
The Visual Computer, Springer, 2002, 18(8):530-546. (Download 317kb pdf)  ( Errata )
 

B-Spline Free-Form Deformation of Polygonal Object as Trimmed Bézier Surfaces

Jieqing Feng, Tomoyuki Nishita, Xiaogang Jin, and Qunsheng Peng  

The Visual Computer, Springer,  2002, 18(8):493-510. (Download 961kb pdf )
 

Analytical Methods for Polynomial Weighted Convolution Surfaces with Various Kernels

Xiaogang Jin
, Chiew-Lan Tai

Computers & Graphics, Elsevier Science Press, 2002, 26(3):437-447. (Download 295kb pdf)
 

Convolution Surfaces for Line Skeletons with Polynomial Weight Distributions  

Xiaogang Jin
, Chiew-Lan Tai, Jieqing Feng, and Qunsheng Peng

Journal of Graphics Tools, ACM Press, 2001, 6(3):17-28. (Download 295kb pdf)
 

3D Deformation using Directional Polar Coordinates

Xiaogang Jin, Y. F. Li

Journal of Graphics Tools, ACM Press, 2000,5(2):15-24. (Download 1.39M pdf)
 

General Constrained Deformation Based on Generalized Metaballs

Xiaogang Jin, Y.F. Li, and Qunsheng Peng

Computers & Graphics, Pergamon Press, 2000,24(2):219-231. (Download
1190kb pdf)
 

A Progressive Radiosity Algorithm Based on Piecewise Polynomial Intensity Distribution


Bao Hujun,
Jin Xiaogang, and Peng Qunsheng

Computers & Graphics,
Pergamon Press, 1997, 21(3):281-288. (Download 5.26MB pdf)
 

Note: The papers can be used for academic purpose only. All copyrights reserved by the respective copyright holders.