<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" language="java" import="java.sql.*" errorPage="errorPage.html" %> <%@ page import="java.util.*" %> <%@ page import="data.*,com.jspsmart.upload.*" %> <%@ page import="java.sql.*" %> CAD CG <% Conn conn=new Conn(); String sql = "select * from jianglitable"; ResultSet rs1=null; ResultSet rs2=null; //String address="/docs/HY080303210313.xls"; rs1=conn.executeQuery(sql); String title=null; String shijian=null; String name=null; //String address=null; int i=0; //shijian=rs.getString("shijian"); // System.out.println("22"); %>
奖励申报

陆增镛CAD&CG高科技奖介绍:

     基金奖励的对象是在国内从事计算机辅助设计和图形学方向研究并取得突出成绩的研究人员,包括在读研究生。基金设立一等奖一名(奖金1万元);二等奖二名(奖金5千元);三等奖三名(奖金3千元);每年评奖一次。

申请规则

    申请者将申请表(见申请表格下载)以及典型的成果复印成大小,一式两份装订成册,于每年4月底之前交浙江大学沈琦处。申请表需交本人签名稿,同时将电子版传送至shenqi@cad.zju.edu.cn。申请者请将签名稿邮寄至"杭州市余杭塘路388号浙江大学紫金港校区图书信息中心B楼4层CAD&CG国家重点实验室",沈琦收,邮编310058。
<% while(rs1.next()) { %> ·<%=rs1.getString("title")%> >[点击下载]
<%} %>

历届获奖名单

<% rs1.close(); sql = "select * from jiangli order by shijian desc"; rs2=conn.executeQuery(sql); int j=0; while(rs2.next()){ j++; name=rs2.getString("jiang_name"); title=rs2.getString("title"); shijian=rs2.getString("shijian"); if(i==6) break; %> <%} rs2.close();conn.close(); %>
获奖人 职称 获奖级别 获奖时间 获奖单位
<%=name %> <%=title %> <%=rs2.getString("jibie") %> <%=shijian %> <%=rs2.getString("danwei") %>

                                                                              >>> 更多